۱. فصل چاله‌کنی

۵. فصل پرورش نهال

۶. فصل آبیاری


چرخه حیات